اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید رزین شماره 31-02

آگهی مناقصه خرید رزین مورد نیاز

آگهی مناقصه خرید رزین مورد نیاز

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید رزین شماره 31-02

 

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی ، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط ، جهت خرید رزین مورد نیاز خود  با مشخصات زیر  اقدام نماید:

ماده 1) موضوع مناقصه      

1-  خرید رزین آنیونی ضعیف (Weak Base Anion Exchange Resins of Amberlite IRA96) به مقدار 600 لیتر 

2-  خرید رزین کاتیون قوی (Strong Acid Cation Exchanger Resins of Amberlite IR120 H ) به مقدار 3500 لیتر 

3-  خرید رزین آنیون قوی (Strong Base Anion Exchange Resins of Amberjet 4200 CL) به مقدار 1500 لیتر 

ü   ارسال پیشنهاد فنی  شامل مشخصات فنی رزین ها

ü   سازنده رزین نیز مشخص گردد

تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه :

  متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی : www.farabico.com  اقدام نمایند.

 ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات :

 متقاضیان می بایست پاکت های « الف » ، « ب »و « ج » را حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1403/01/05در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

 در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه :

 سپرده شرکت در مناقصه معادل 10 % قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد.

ماده 7) هزینه های جنبی :

چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

                                                          روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

 

از اینجا دانلود نمایید

۲۱ اسفند ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۱۶۳
کد خبر : ۲۸۵

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.