حفظ و ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات انیدرید فتالیک و دی اکتیل فتالات ، توسعه سبد محصول و خدمات مخزن داری با استفاده بهینه از منابع و مدیریت موثر زنجیره تامین درجهت تحقق انتظارات ،سهامداران ، مشتریان ، وسایر ذینفعان.