تاریخ تکمیل :

 کد پیگیری شکایت :  

 

 

 

فرم نظرسنجی و ارزیابی رضایتمندی مشتریان از فرآیند رسیدگی به شکایات

 

06AFM2800

Rev:01

 

 

ردیف

معیار (مشخصه ارزیابی)

محدوده امتیازات

وزن

امتیاز

 

عالی

9

خیلی خوب

7

خوب

5

متوسط

3

ضعیف

1

1 - 5

 

1

شیوه اطلاع رسانی به مشتری در مورد شکایت مطروحه

3

 

2

نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی به کارفرما در مورد شکایت

4

 

3

ارتباط صحیح تصمیمات اتخاذ شده با شکایت

5

 

4

شیوه پیگیری و تصدیق در جهت رفع شکایت

5

 

5

میزان رضایت مشتری پس از اقدامات انجام شده

5

نام و نام خانوادگی مشتری:

 امضاء:

بررسی و اعلام نظر کارشناس امور مشتریان:      

                                                                                           22/مجموع کل امتیازات=معدل