پتروشیمی فارابی / درباره ما / بیانیه ارزش ها

بیانیه ارزشها 

 

* کرامت انسانی

* تعهد

* توانمند سازی نیروی انسانی

* اصول اخلاق حرفه ای

* حفظ محیط زیست .