پتروشیمی فارابی / درباره ما / بیانیه ارزش ها

بیانیه ارزش ها :

  •  اعتقاد به کار با کیفیت ، سلامت و ایمن ، و سازگار با محیط زیست 
  •  شایسته سالاری ، ارزشگذاری بر تعهد و توانمندی نیرووی انسانی و حفظ کرامت انسانی
  •  صیانت از امانت سهامداران و ذینفعان 
  •  تعهد بر مسئولیت های اجتماعی ( پاسخگو به جامعه)
  • استفاده از خرد جمعی ، خلاقیت ، نوآوری و کارگروهی
  • پایبند به صداقت ، اصول اخلاق حرفه ای 
  • قانون مداری و شفافیت در فعالیت های مالی و عملکردی
  • مدیریت بهینه مصارف و حامل های انرژی