پتروشیمی فارابی / درباره ما / سهامداران و مدیران

 

درصد

سهامداران

48.020

شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام

32.140

شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام

1753 سهم

بانک رفاه کارگران
سهم 1000
شرکت گروه صنعت سلولوزی تامین گستر نوین

1000 سهم

شرکت گسترش تجارت هامون

 

اعضای هیأت مدیره

نمایندگی

سمت

آقای سعید عباسی 

شرکت گسترش تجارت هامون

رئیس هیأت مدیره

آقای سید عارف موسوی نسب

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای احمد نظری 

شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

عضو هیأت مدیره

آقای نوید رسولی 

بانک رفاه کارگران

عضو هیأت مدیره

آقای محمود فخرایی

شرکت پتروشیمی فن آوران

عضو هیأت مدیره