پتروشیمی فارابی / درباره ما / سهامداران و مدیران

 

درصد

سهامداران

48.020

شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام

32.140

شرکت پتروشیمی امیرکبیر سهامی عام

1.380

شخص حقیقی

 1.110

صندوق BFM س.ا.ب. صبا گستر نفت و گاز تامین-

 

اعضای هیأت مدیره

نمایندگی

سمت

آقای یاسین بدری

شرکت گسترش تجارت هامون

رئیس هیأت مدیره

آقای سید عارف موسوی نسب

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای علیرضا بنی اسدی

شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

عضو هیأت مدیره

آقای امیر کاتبی

بانک رفاه کارگران

عضو هیأت مدیره

آقای محمود فخرایی

شرکت پتروشیمی فن آوران

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره