پتروشیمی فارابی / درباره ما / فعالیت های اصلی

پتروشیمی فارابی دارای 2 واحد اصلی تولید انیدریدفتالیک (PA)، دی اکتیل فتالات (DOP) و مجموعه ای از واحدهای جانبی شامل تصفیه آب صنعتی برج های خنک کننده، آب دیگ های بخار، تولید عضلات مولد برق اضطراری و سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب صنعتی است.