پتروشیمی فارابی / درباره ما / چشم انداز شرکت

تنوع تولید، حفظ سهم آتی در بازار، حضور در بازار و دستیابی به سود پایدار