پتروشیمی فارابی / درباره ما / چشم انداز شرکت

 

گسترش مدل کسب و کار و ارتقاء کسب وکار کنونی ، تجربه خوشایندی را برای مشتریان و کارکنان مان ایجاد خواهد نمود.قابلیتهای رشد یافته ما ، فرصتهای جدیدی را برای خلق ارزش پایدار در اختیار ذی نفعانمان قرار خواهد داد.