پتروشیمی فارابی / درباره ما / چشم انداز شرکت

کسب جایگاه رقابتی در صنعت پتروشیمی جهت دستیابی به سود پایدار و حفاظت از محیط زیست و صیانت از سرمایه های انسانی و اجتماعی .