پتروشیمی فارابی / درباره ما / خط مشی شرکت پتروشیمی فارابی

خط مشی

 نظام مدیریت کیفیت، ایمنی، سلامت، محیط زیست، انرژی و مشتری داری

    01APL01 

 

ماموریت

شرکت پتروشیمی فارابی، اولین تولیدکننده انیدرید فتالیکPAF )  ( و دی اکتیل فتالات ( DOP ) در ایران می باشد. ماموریت ما توسعه کسب‌وکارهای محصول-محور و خدمت-محور مبتنی بر دانش و فناوری روز و بهبود مستمرکسب ‌وکار کنونی است. شایستگی‌های منحصر به فرد ما، مجموعه همکاران و ذی‌نفعانمان را توانمندتر خواهد نمود.

چشم انداز

گسترش مدل کسب ‌وکار و ارتقاء کسب‌وکار کنونی تجربه خوشایندی را برای مشتریان و کارکنانمان ایجاد خواهد نمود. قابلیت‌های رشدیافته ما، فرصت‌های جدیدی را برای خلق ارزش پایدار در اختیار ذی‌نفعانمان قرار خواهد داد.  

پتروشیمی فارابی تا سال 1405 جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی و توسعه پایدار خواهد داشت.

ارزش های بنیادین

· حفظ کرامت انسانی و شایسته سالاری

· توانمندسازی نیروی انسانی

· رعایت اصول اخلاق حرفه ای

· سلامت کارکنان و حفظ محیط زیست

اهداف کلان

· افزایش بهره وری و سودآوری

· افزایش رضایتمندی مشتریان و ذینفعان کلیدی

· کاهش پیامدهای زیست محیطی

· کاهش حوادث و آسیبهای شغلی به منظور صیانت از سرمایه های شرکت

تعهدات

·      بهبود مداوم در نظام مدیریت کیفیت، ایمنی، سلامت، محیط زیست و انرژی در راستای بهبود عملکرد

·      حذف مخاطرات و کاهش ریسکهای ایمنی و سلامت شغلی

·      صیانت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی

·      هم اندیشی و مشارکت موثر کارکنان

·      شناسایی و رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد و سایر الزامات پذیرفته شده توسط سازمان درحوزه کیفیت، ایمنی، سلامت، محیط زیست و انرژی

·      حصول اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات و منابع ضروری برای دستیابی به اهداف

 

 

 

مشی موفقیت

 *    شناسایی، درک و تمرکز بر برآورده سازی انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان کلیدی

*    سنجش و پایش رضایت مشتریان، رسیدگی موثر به شکایات مشریان و همچنین پاسخگویی توام با صداقت و احترام

*    تلاش در جهت سودآوری کسب و کار از طریق بهبود زمان، هزینه و کیفیت فرآیندها

*    تعیین و بازنگری اهداف کلان و خرد بصورت شفاف، قابل اندازه گیری، برانگیزاننده و امید بخش

*    بکارگیری رویکردهای مناسب در مدیریت ریسکهای ایمنی، سلامت شغلی و جنبه های زیست محیطی در چرخه حیات و تلاش برای کاهش قابل قبول ریسکها و همچنین بهره گیری از فرصتها

*    مدیریت ریسک و فرصت در سطح کلان و فرآیندهای کسب و کار و همچنین توسعه تفکر مبتنی بر ریسک در سطوح مختلف سازمان

*    توسعه همکاری با تامین کنندگان برون سازمانی توانمند و قابل اطمینان و همچنین اجرای نظام مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست پیمانکاران

*    بهبود فرهنگ کیفیت، ایمنی، سلامت، محیط زیست، مصرف انرژی و منابع با بکارگیری رویکردهای مناسب آموزشی و انگیزشی

*    بهبود عملکرد انرژی و مدیریت مصرف منابع، کاهش ضایعات و انتخاب محصولات و خدمات، با رویکرد کارایی انرژی بهینه در خریدهای موثر بر عملکرد انرژی

*    ایجاد فضای اعتماد، احترام متقابل و محیط مناسب برای  مشارکت موثر کارکنان در امور سازمان

*    بهبود شایستگی ها و توانمندسازی کارکنان به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر و به اشتراک گذاری دانش

الگوی ما برای تحقق اهداف و چشم انداز سازمان استانداردهای،

ISO9001:2015, ISO29001:2020, ISO10002:2018, ISO10004:2018, ISO14001:2015, ISO45001:2018, HSE-MS & ISO50001:2018 می‌باشد.

     از کلیه همکاران می‌خواهم تمامی تلاش خود را برای حسن اجرای الزامات نظام مدیریت کیفیت، ایمنی، سلامت و محیط‌زیست بکارگیرند و اینجانب اثربخشی نتایج و میزان تحقق اهداف را متناوباً مورد بررسی و بازبینی قرار خواهم داد.

 

 

                         محمود فخرایی

                         مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

 

 

تاریخ:  02/12/1401

سیستمهای راهبردی شرکت پتروشیمی فارابی

 

شماره بازنگری:11