اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آگهی تجدید مزایده­ عمومی شماره03/01

فروش ضایعات مواد شیمیایی

فروش ضایعات مواد شیمیایی

آگهی تجدید مزایده­ عمومی شماره03/01

شـرکت پتـروشیمـی فارابی (سهامی عام) در نظـر دارد فروش ضایعات مواد شیمیایی خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

1- موضوع مزایده:

 مزایده شماره 03/01  فروش مواد شیمیایی به شرح ذیل :

ردیف

نوع ضایعات

براورد مقدار

واحد

1

نمک انتقال حرارت

70

تن

2

رزین آنیون     IR96

4700

لیتر

3

رزین کاتیون     120H

6000

لیتر

2- زمان بازدید موضوع مزایده:

از روزدو شنبه مورخ  04/ 1402/02 لغایت 10 / 1402/02 ساعت 9:30 الی 15:30 عصر با هماهنگی قبلی.

3-  مکان بـازدیـد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی .

4- زمان و محل تحویل اسناد مزایده:

  اسناد مزایده با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می­گردد. متقاضیان می­توانند از روز دوشنبه مورخ  04/ 1402/02 لغایت 10 / 1402/02 ساعت  9:30 الی 15:30  عصر برای تحویل اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:

               منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی

5- مهلت و محل تحویل پیشنهادات:

 متقاضیان می­توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت  15:30 روز پنجشنبه 14/ 1402/02 در قبال دریافت رسید، تحویل  اداره حراست دهند.

6- زمان و محل بازگشایی پاکتها:

در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مزایده­ گران محترم.

7-  سپرده شرکت در مزایده:

 سپرده شرکت در مزایده معادل 10% مبلغ پیشنهادی برای هر پیشنهاد به صورت جداگانه بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانک­های در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می­باشد.

8- نحوه پرداخت ثمن: نقدی

9- هزینه­ های جنبی:

چاپ آگهی­ ها و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده ­ی مزایده می­باشد.

 10 - ماهیت مزایده از لحاظ حقوقی:

 پروسه مزایده به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی­شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت شرکت پتروشیمی فارابی، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی­گردد و شرکت در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می­باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی فارابی

۳۰ فروردین ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۴۰۰
کد خبر : ۱۶۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.