اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام  شرکت پتروشیمی فارابی  (سهامی عام)

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت پتروشیمی فارابی  (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 17554 و شناسة ملی 10100613721

بهاطلاع می‌ر‌ساند بهاستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1402/03/23و مجوز شمارة 013-990835/024 مورخ 1402/02/12سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 2,630,463,000,000 ریال بهمبلغ 4,650,463,000,000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیینشده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 1,862,797,101 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و بهمنظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 157,202,899 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 140230400901135850 مورخ 1402/10/17ادارة ثبت شرکت­ها بهشرح زیر عرضه می‌گردد:

1)      موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع اصلی

  احداث راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازار یابی ، فروش و صدور انواع محصولات پتروشیمی مانند دی اکتیل فتالات ( دی . او . پی ) و انیدرید فتالیک ( پی . ای .ف ) و گاز سنتر و فرآورده های فرعی و مشتقات محصولات و سایر فرآورده های صنعتی و انجام عملیات مجاز فنی ، مهندسی ، بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت و برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید :

1-1-2- مبادرت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی

2-1-2- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک و موسسات اعتباری

3-1-2- انجام عملیات خدماتی و بازرگانی

4-1-2- اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور

5-1-2- خدمات مخزن داری جهت امور مربوط به صادارت ، واردات ، تخلیه و بارگیری مایعات شیمیایی ، پتروشیمیایی و پالایشگاهی و انجام خدمات آزمایشگاهی از جمله خدمات مربوط به موادی از قبیل EH.OX.PA.DOP2 و همچنین خدمات آزمایشگاهی مربوط به تصفیه آب و فاضلاب

ب- موضوع فرعی

1-2-2- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی

2-2-2- خرید و فروش اوراق بهادار

3-2-2- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بود با درجهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته است

4-2-2- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت ( حقوقی یا مدنی ) با شرکتها

2)      مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران میدان ونک خیابان گاندی شمالی خیابان محمد صانعی پلاک 18 کدپستی 1969933641 شرکت فاقد شعبه می باشد

3)      سرمایۀ فعلی شرکت: 2,630,463,000,000 ریال،

4)      موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی ازمواد اولیه مصرفی و نیز تأمین هزینه های اجرای طرح تولید اسید فوماریک از پساب واحد انیدریدفتالیک

5)      محل افزایش سرمایه: ازمحل مطالبات حال شده وآورده نقدی سهامداران ( 2,020,000  میلیون ریال )

6)      مبلغ افزایش سرمایه: 2,020,000,000,000 ریال،

7)      مبلغ سرمایه پس از افزایش: 4,650,463,000,000 ریال،

8)      مدت شرکت: نامحدود

9)      نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10)   ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

11)   مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 1,862,797,101,000 ریال،

12)   تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 157,202,899 سهم،

13)   مشخصات اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت

پتروشیمی فن آوران ( سهامی عام )

139602

۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴

محمود فخرائی

عیسی

793

۱۹۵۰۵۸۲۶۷۱

مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره

گسترش تجارت هامون

217879

۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰

سعید عباسی

عباسعلی

17429

۴۵۹۰۱۷۳۵۰۶

رئیس هیئت مدیره و غیرموظف

پتروشیمی امیر کبیر ( سهامی عام )

137672

۱۰۱۰۱۸۰۷۷۳۳

سیدعارف موسوی نسب

سیدرسول

6401

۰۰۵۵۴۳۶۵۸۷

نایب رئیس هیئت مدیره و غیرموظف

بانک رفاه کارگران

7453

۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵

نوید رسولی

نصیر

2513

۰۰۶۷۲۱۱۵۲۶

عضو هیئت مدیره غیرموظف

گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین

84290

۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴

احمد نظری

عبدالعلی

8

۰۳۸۵۶۰۷۱۴۸

عضو هیئت مدیره غیرموظف

 

 

 

 

 

 

 

*شرکت فاقد عضو علی ­البدل هیئت­ مدیره می‌باشد.

14)   شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:  درکلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط حق یک رای خواهد داشت.

15)   مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:  تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد ، وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود ، هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16)   تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد .

17)   مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است

18)   مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت است

19)   مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ  1401/12/29مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 4,365,835 و 537,716 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 3-32 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به ‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص  بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 620,445 میلیون ریال می‌باشد.

20)   مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/10/23آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/11/08به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیینشده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21)   حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 157,202,899 سهم  می باشد .

22)   مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوع فعالیت

میزان تعهدات

شخصیت حقوقی

نام متعهد

تولیدی

خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه عمومی

سهامی عام

شرکت پتروشیمی فن آوران

23)   روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­ های آوای اقتصاد و جام جم ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

24)   چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
می­توانند
در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­ تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25)   مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویة وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شمارۀ 9622234035 به‌نام شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام، نزد بانک ملت شعبۀ خیابان امام خمینی ماهشهر کد شعبه 33191

26)   کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌های تهران ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

27)   مشخصات سهامداران:

درصد مالکیت

تعداد سهام

نوع شخصیت حقوقی

نام سهامدار

48.02

1,263,157,255

سهامی عام

پتروشیمی فن آوران

32.14

845,511,685

سهامی عام

پتروشیمی امیرکبیر

19.84

521,794,060

سایر سهامداران

28)   نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: درصورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس ازعرضه عمومی سهام،شرکت پتروشیمی فن آوران ( سهامی عام ) متعهدگردیده تا نسبت به خریدکل سهام باقیمانده حداکثرظرف مدت5 روزپایانی عرضه عمومی نسبت به خریدسهام باقیمانده اقدام نماید.

نکات مهم:

·     مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

·     ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بهدلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

·     ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

·     پذیره ­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

                                                                                           هیئتمدیرة شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

۱۹ دی ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۲۵۶
کد خبر : ۲۷۱

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.