جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید پالت

مناقصه

1

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

مناقصه خرید 10/000 عدد پالت

0ریال

جاری

۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۶

روزنامه اطلاعات

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۶

استان: خوزستان, شهر:
از طریق سایت شرکت و مراجعه به اداره حراست مجتمع ودفتر مرکزی شرکت در تهران