جزییات مناقصه و مزایده

500 تن PA صادراتی

مزایده

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

ریال

داخلی

عادی