جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده¬عمومی فروش ضایعات مواد شیمیایی

مزایده

02-04

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

شـرکت پتـروشیمـی فارابی (سهامی عام) در نظـر دارد فروش ضایعات مواد شیمیایی خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

0ریال

جاری

۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۶:۱۸

ریال

داخلی

عادی

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۱۸

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.