جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه مبدل حرارتی SHEEL & TUBE (خنک کننده) روغن

مناقصه

02-45

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه مبدل حرارتی SHEEL & TUBE (خنک کننده) روغن مطابق با استانداردهای طراحی مهندسی مبدل، DATA SHEET و نقشه های موجود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای ) به شرکت های واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم واگذار نماید.

0ریال

جاری

۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۰۷:۴۸

ریال

داخلی

عادی

۵ مهر ۱۴۰۲ ۰۷:۴۸

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 5، شرکت پتروشیمی فارابی، صندوق پستی 153، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای)شماره 45-02

 

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه مبدل حرارتی SHEEL & TUBE(خنک کننده) روغن مطابق با استانداردهای طراحی مهندسی مبدل، DATA SHEET  و نقشه های موجود را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکت های واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1) موضوع مناقصه          

دارد   طراحی ، ساخت و نصب یکدستگاه مبدل حرارتی SHEEL & TUBE  (خنک کننده) روغن مطابق با استانداردهای طراحی مهندسی مبدل، DATA SHEET و نقشه های موجود مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .

تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 لغایت 1402/07/05 از ساعت 9:30 الی 15:30 صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18

نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

 ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات : متقاضیان می بایست پاکت های « الف » ، « ب »و « ج » را حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسناد بصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها : در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه معادل 1.190.000.000ریال (یک میلیارد و یکصد و  نود میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .

ماده 7) هزینه های جنبی : چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی : پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

 

                                                                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.