جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی ، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط ، جهت تامین تله بخار دیسکی ترمودینامیکی ( Steam Trap ) و فلوت

مناقصه

02-56

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۲۵ آبان ۱۴۰۲ ۰۷:۵۶

۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۰۷:۵۶

روزنامه اطلاعات

۱۴ آبان ۱۴۰۲

ریال

داخلی

تجدید شده

این مناقصه قابل تمدید است.

۲۵ آبان ۱۴۰۲ ۰۷:۵۶

۲۱ آبان ۱۴۰۲ ۰۷:۵۶

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 تلفن : 021-88776476-7 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره  56-02

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی ، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط ، جهت تامین تله بخار دیسکی ترمودینامیکی ( Steam Trap ) و فلوت با مشخصات زیر  اقدام نماید .

ماده 1) موضوع مناقصه :

      شرکت ها  می توانند در پیشنهاد فنی حداکثر دو برند از قبیل TLV/SPRAX/BLUZEC/ARMSTRNG

استفاده نمایند.(در TLV به جای مدل های P46SRM می توانP46SRN   استفاده نمود)

       معادل سازی مطابق مشخصات فنی ارائه شده برعهده آن شرکت ها می باشد.

       گواهی عملکرد صحت تله بخار ضروری باشد.

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه :

  اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ 1402/08/14لغایت 1402/08/21از ساعت 9:30 الی 15:30 صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 تلفن : 021-88776476-7

نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات :

 متقاضیان می بایست پاکت های الف، ب و ج را حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 25 /1402/08در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

 در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه :

 سپرده شرکت در مناقصه معادل 10 % قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد.

ماده 7) هزینه های جانبی :

 چاپ آگهی ها و هزینه های جانبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.