جزییات مناقصه و مزایده

فروش ضایعات مواد شیمیایی

مزایده

02-04

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۷ دی ۱۴۰۲ ۱۲:۳۴

۷ دی ۱۴۰۲ ۱۲:۳۴

روزنامه اطلاعات

۳۰ آذر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

تجدید شده

این مزایده قابل تمدید است.

۷ آبان ۱۴۰۲ ۱۲:۳۴

۷ دی ۱۴۰۲ ۱۲:۳۴

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
از طریق وب سایت شرکت پتروشیمی فارابی

آگهی تجدید مزایده­ عمومی شماره04-02

شـرکت پتـروشیمـی فارابی (سهامی عام) در نظـر دارد فروش ضایعات مواد شیمیایی خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

1-    موضوع مزایده:

 مزایده شماره 04-02  فروش مواد شیمیایی به شرح ذیل :

ردیف

نوع ضایعات

براورد مقدار

واحد

1

نمک انتقال حرارت

70

تن

2

رزین آنیون     IR96

4700

لیتر

3

رزین کاتیون     120H

6000

لیتر

4

کاتالیست مستعمل

18

تن

5

مولتن PA(ضایعات)

100

تن

1-    زمان بازدید موضوع مزایده: از روز شنبه مورخ  02/ 1402/10لغایت 07 / 1402/10ساعت 9:00 الی 15:30 صبح با هماهنگی قبلی.

2-     مکان بـازدیـد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی .

3-    زمان و محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان می­توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی : www.farabico.com  اقدام نمایند.

4-    مهلت و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 15:30 روز پنجشنبه 07/ 1402/10در قبال دریافت رسید، تحویل  اداره حراست دهند.

5-    زمان و محل بازگشایی پاکتها: در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مزایده­گران محترم.

6-    سپرده شرکت در مزایده: سپرده شرکت در مزایده معادل 10% مبلغ پیشنهادی برای هر پیشنهاد به صورت جداگانه بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانک­های در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می­باشد.

7-    نحوه پرداخت ثمن: نقدی

8-    هزینه­های جنبی: چاپ آگهی­ها و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده­ی مزایده می­باشد.

10  - ماهیت مزایده از لحاظ حقوقی: پروسه مزایده به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی­شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت شرکت پتروشیمی فارابی، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی­گردد و شرکت در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می­باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.