جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده¬های عمومی شماره 05 - 02 در خصوص فروش خودروهای مستعمل و اسقاطی

مزایده

02-05

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

مزایده شماره 05 -02 فروش خودروهای مستعمل و اسقاطی

0ریال

جاری

۷ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۴۰

ریال

داخلی

عادی

۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۴۰

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت 5 ، شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.