جزییات مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی جهت خرید چهار دستگاه کنتور اندازه گیری

مناقصه

02-36

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط، جهت خرید چهار دستگاه کنتور اندازه گیری اقدام نماید.

0ریال

جاری

۱۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۱۹

ریال

داخلی

تجدید شده

۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۱۹

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،سایت 5، شرکت پتروشیمی فارابی، صندوق پستی 153، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره  36-02

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی ، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط ، جهت خرید چهار دستگاه کنتور اندازه گیری با مشخصات زیر  اقدام نماید .

ماده 1) موضوع مناقصه :

ردیف

سیال

دبی

دانستیه

ویسکوزیته

دمای کاری

فشار کاری

سایز خط

سایز جاکت

تعداد

1

انیدریدفتالیک مایع

5 مترمکعب بر ساعت

1200 کیلوگرم بر مترمکعب

Cp 1.17

170 درجه سانتیگراد

5 بار

2 اینج

3 اینج

1 عدد

2

انیدریدفتالیک مایع

20 مترمکعب بر ساعت

1200 کیلوگرم بر مترمکعب

Cp 1.17

160 درجه سانتیگراد

5 بار

4 اینج

6 اینج

2 عدد

3

دواتیل هگزانول

:50000 کیلوگرم بر ساعت

832کیلوگرم بر مترمکعب

mpa.s 9.7

160 درجه سانتیگراد

5 بار

6 اینج

عدم نیاز

1 عدد

4

ارتوزایلین مایع

150مترمکعب بر ساعت

878کیلوگرم بر مترمکعب

0.87 سانتی استوک

160 درجه سانتیگراد

5 بار

3 اینج

عدم نیاز

1 عدد

ü      جنس کنتورها از استنلس استیل میباشد.

ü      پیشنهاد فنی از بین تولیدکنندگان معتبر خارجی ارائه گردد.

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه : اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 1402/07/03 لغایت1402/07/10 از ساعت 9:30 الی 15:30 صبح برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18

نشانی مجتمع : بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،سایت 5، شرکت پتروشیمی فارابی، صندوق پستی 153، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات : متقاضیان می بایست پاکت های الف، ب و ج را حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/07/15 در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها : در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه معادل 10 % قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد.

ماده 7) هزینه های جانبی : چاپ آگهی ها و هزینه های جانبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی : پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

 

                                                                                            روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.