جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی ، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط ، جهت خرید رزین

مناقصه

02-31

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۳۰

۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۱۴

روزنامه جام جم - روزنامه اطلاعات

۳ آبان ۱۴۰۲

ریال

داخلی

تجدید شده

این مناقصه قابل تمدید است.

۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۱۴

۱۰ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۱۴

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18 نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره  31-02

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت فنی ، مالی و دارای تجربه مفید و مرتبط ، جهت خرید رزین مورد نیاز خود  با مشخصات زیر  اقدام نماید .

ماده 1) موضوع مناقصه :

1-      رزین آنیونی ضعیف (Weak Base Anion Exchange Resins of Amberlite IRA96) به مقدار 600 لیتر 

2-      رزین کاتیون قوی (Strong Acid Cation Exchanger Resins of Amberlite IR120 H ) به مقدار 3500 لیتر 

3-      رزین آنیون قوی (Strong Base Anion Exchange Resins of Amberjet 4200 CL) به مقدار 1500 لیتر 

ü      ارسال پیشنهاد فنی  شامل مشخصات فنی رزین ها

ü      سازنده رزین نیز مشخص گردد

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه :

 اسناد مناقصه با ارائه درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1402/08/06 لغایت 1402/08/10 از ساعت 9:30 الی 15:30 برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه کنند.

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی شمالی ، خیابان صانعی ،پلاک 18

نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت 5،شرکت پتروشیمی فارابی ، صندوق پستی 153 ، تلفن :4-52262553-061 داخلی 323

ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات :

 متقاضیان می بایست پاکت های الف، ب و ج را حداکثر تا ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 17 /1402/08 در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها :

 در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه :

 سپرده شرکت در مناقصه معادل 10 % قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد.

ماده 7) هزینه های جانبی :

 چاپ آگهی ها و هزینه های جانبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی :

پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

                                                                                            روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.