جزییات مناقصه و مزایده

طراحی ، ساخت و نصب یکدستگاه مبدل حرارتی SHEEL & TUBE (خنک کننده) روغن مطابق با استانداردهای طراحی مهندسی مبدل

مناقصه

02-45

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۴

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۴

روزنامه اطلاعات

۲۰ آذر ۱۴۰۲

ریال

داخلی

تجدید شده

119,000,000 تومان

این مناقصه قابل تمدید است.

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۴

۳۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۴

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
وبسایت شرکت پتروشیمی فارابی

 

شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد   طراحی ، ساخت و نصب یکدستگاه مبدل حرارتی SHEEL & TUBE  (خنک کننده) روغن مطابق با استانداردهای طراحی مهندسی مبدل  ، DATA SHEE،  و نقشه های موجود را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز های لازم بر اساس شرایط زیر واگذار نماید :

ماده 1) موضوع مناقصه          

دارد   طراحی ، ساخت و نصب یکدستگاه مبدل حرارتی SHEEL & TUBE  (خنک کننده) روغن مطابق با استانداردهای طراحی مهندسی مبدل DATA SHEEL،  و نقشه های موجود مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار .

تبصره : موارد مندرج در اسناد  منا قصه  تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.

ماده2) شرایط پیمانکار                         

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

ماده 3) زمان و محل تحویل اسناد مناقصه ) : متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت به نشانی : www.farabico.com  اقدام نمایند.

 ماده 4) مهلت و محل تحویل پاکات : متقاضیان می بایست پاکت های « الف » ، « ب »و « ج » را حداکثر تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1402/09/30در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آنها در اسنادبصورت مفصل توضیح داده شده است.

تبصره : به تقاضاها و پیشنهاد های مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه ، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5) زمان و محل بازگشایی پاکتها : در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون ، بدون حق حضور  مناقصه گران محترم.

ماده 6) سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه معادل 1.190.000.000ریال (یک میلیارد و یکصد و  نود میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و بدون قید و شرط  صادره از بانکهای دولتی یا خصوصی به جز بانکهای در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فارابی می باشد .

ماده 7) هزینه های جنبی : چاپ آگهی ها و هزینه های جنبی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

ماده 8) ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی : پروسه مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محسوب نمی شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی فارابی ، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در رد و یا هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد.

                   روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فارابی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.