جزییات مناقصه و مزایده

فروش انیدریدفتالیک و دی اکتیل فتالات

مناقصه

پتروشیمی فارابی / پتروشیمی فارابی

0ریال

جاری

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۰۱

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۰۱

ریال

داخلی

عادی

این مناقصه قابل تمدید است.

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۵:۰۱

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.